Zoznam najčastejších slov cirkevno slovanského jazyka

Zoznam najčastejších slov cirkevno slovanského jazyka

* aktualizované 18.09.2018 – pridaná diakritika

(List of most common words – Church Slavonic language, список самых частотных слов – Церковнославянский язык )

 

140 slov zoskupených podľa slovotvorného základu usporiadaných podľa frekvencie

i
tý, tebé, tí, tebí, ťa, ta, tvój, tobóju
v, vo
jesí, jésť, jésm, jesté, jesmý, býsť, búdet, býl, sýj
mý, nás, nám, ný, námi, nášeho, nášej
Hospóď
Bóh, Bóže
na
jáko
ot
vsích, vsjá, vsí, vsé
hlás
Christós
mój
svját
ón, nehó, jemú, nemú, jehó, ném, ním, ťím
Spasíteľ, Spása, spaséňije, spasí
ne
stích
sláva
nýni
k, ko
molítva, molí
áz, mené, mi, mňí, mjá, mnóju
že
dušá, dúšam
bo
s, so
o
Bohoródica, Bohoródičen
da
po
rádosť
zrí, zrjá, zrák
otéc
dúch
mír
zemľá
víra, vírňiji
dnés, déň
velík, véliju
svít, svitílen, svítlo
ďíva, ďivo
séj, tohó, sehó, tomú, tóm
mílosť
sýn
vík
smérť, mértven
íže
slóvo, slovesá
pomíluj
podóben
ášče
rečé, rék
oní, ních, ích, ními
rádi
vý, vás, vám, vámi
no
ímja, ímene
ruká, rukú
iz
ťímže
allilúia
lík
jéže
tropár
jáže
máter, Máti
jákože
pámjať
úbo
táže
nebesá, nébo
ímže, júže, íchže
sláva
svój, svojá, svojé, svojí
živót, žitijé
hlahól
krést, kreščéňije
čelovík
ánhel
apóstol
voskreséňije
javísja
jedín
izbávi, izbavléňije
blahoslovén
ľúdije
pojém, pojét
ráb
dár, darováti
vladýko, vladýčice
písň
čtéňije, čtéc
priidíte, priíde
prázdnik
véčer, véčera
blahodáť
sijá, sijé, sijú, sijí
Čelovikoľúbec
začálo, začát
ľubóv
plót
óči
jehóže
voda
ilí
sidálen, sidí
čístaja

velicánije
prokímen
préžde
vozzvách, vozzváňije
útreňa, útro
psalóm, psaltír
posláňije
za
ďílo
takóv, taková, táko
hlavá
kondák
do
dváždy
čto
brát
prísno
amíň
tójže
páče
jevanhélije
káko
któ
préd
jeréj
jehdá
páki
nísť
prehrisenije
ni
li
voístinnu
bez

Zoznam 5000 slov bez zoskupovania, usporiadaných podľa frekvencie

i
v
jesí
jésť
na
jáko
ot
vo
hlás
ne
bóh
hóspodi
sláva
nýňi
nás
že
bo
ťá
o
tebí
da
k
jehó
po
hospóď
mjá
zrí
s
bóže
sťích
vsjá
íže
tvojá
pomíluj
podóben
tvojé
nám
tvojehó
vsích
ášče
sťichíry
rádi
christá
bohoródičen
no
christé

hóspoda
iz
ťímže
bóhu
rádujsja
dnés
so
mílosť
allilúia
zemlí
jéže
vsí
svjatáho
ích
mój
ko
jáže
tebé
tvojú
nášich
mojá
tvojích
spasí
jákože

mír
lík
ímja
tvojemú

úbo
bohoródice
tvojím
tropár
pámjať
mi
véľiju
rečé
tvój
táže
jehóže
molí
spáse
mňí
ilí
nášeho
óči
čtéňije
molítvami
ďívo

dušám
vsím
áz
christós
prokímen
préžde
záč
svjatých
sehó
nášym
hóspodu
déň
býsť
búdet
za
mené
dúcha
náša
sýna
spaséňije
otcá
víroju
dúšy
víki
vozzvách
christú
slóvo
rukú
zémľu
do
ótče
kondák
dváždy
čtó
táko
prísno
máti
amíň
sidálen
tójže
páče
vás
tvojejá
svít
tohó
véčera
psalóm
káko
któ
bóžija
pred
jemú
priidíte
mojehó
sťichóvnach

míra
tvojéju
smérť
útreni
svjatýj
séj
jehdá

dúchom
čelovikoľúbče
blahoslovén
vík
tobóju
izbávi
prázdnika
hóspodevi
páki
ďívy
sijá
ánhel
tvojéj
pávla
krést
3x
ňísť
apóstol
slávu
pojém
apóstola
vladýko
slávy
ľúďije
jeréj
bóžij
ľubóviju
mojú
dúš
spastísja
mojé
čelovík
svojá
posláňija
ľúdi
ímže
ťím
sýj
nášemu
dúšu
vsjú
nášja
evánheľije
otéc
dušá
darováti
večérni
tvojími
svját
písň
blahodáť
nebesí
javísja
bráťije
víka
dúch
ďíva
ni
míru
li
hlahólet
zemľá
nébo
duší
plóťiju
živót
svojích
veličájem
tvojí
spastí
ráb
písňi
jedín
bez
vikóv
hlavá
víry
mértvych
ďilá
voístinnu
čístaja
bohoródicy
voskreséňije
tój
slóva
hospódeň
vódy
vám
sýn
prehrišéňij
prečístaja
ostavléňije
mílosti
tvojém
ród
mojí
ánhely
rék
dóndeže
iisúsa
uničižéňija
svjatým
smérti
posreďí
júže
chrám
serdcá
otcú
nebesá
antifón
sijé
neprestánno
nemú
mojích
koncá
býv
býl
vsehdá
premúdrosti
vopijém
íbo
čelovikoľúbec
carjá
cérkov
blahosloví
žízni
žízň
svjatúju
nižé
jejá
hlahóľa
býti
sebí
sebé
dušé
vsjákaho
vírňiji
víďi
múčenicy
mírovi
konéc
dné
carjú
spaséňija
licá
ím
vés
svojehó
životá
vladýčice
sotvorí
mojejá
blahodáti
sýne
ustá
svíta
ľúdem
jekteňijá
hrichóv
dostójno
bóžiju
svojejá
svjatómu
molítvu
míri
jávi
sólnce
ním
ioánna
vsjákija
plóti
óbraz
nehó
liturhíji
koncý
iisús
íchže
čudés
chvalíte
čelovíkom
bohoródicu
uslýši
támo
súť
síly
púť
kresťí
hospódňa
tohdá
sérdce
poklonímsja
námi
molísja
dómu
čudesé
výšnich
vírno
spása
sích
móre
molítva
javílsja
čudesá
čelovíka
síloju
roždestvó
pričásten
voschválim
vopijáše
rabá
podobájet
mojséj
íkos
ziló
tróicy
sťichíra
rúci
róďi
jedínaho
iľijá
dní
vrémja
rádosť
rabý
pomólimsja
náši
hróba
hospódne
dážď
vsják
vselénnyja
strastéj
právednik
očísti
ném

dušách
christóv
vírnych
sýnu
otcév
óhň
jésm
jazýk
cérkve
cárstvo
božéstvennaho
blahodáťiju

stráchom
vóleju
tvár
trí
priját
ních
hospódni
búdi
bíd
a
žený
zakóna
velícij
u
trisvjatóje
ťílo
neďíľu
mólim
máter
iisúse
blažénne
apóstolom
velíkaho
svitílen
nebesé
molítesja
dáruj
veličáňije
upováňije
svjatája
slávim
rádujtesja
rádujetsja
plód
písňmi
krestobohoródičen
jedíne
inohdá
hlása
christóvy
blažén
ánheli
ťích
svýše
sohrišéňij
sérdcem
právdy
mólimsja
dúchu
býša
božéstvennyj
vmísto
strásti
sílu
sijú
prorók
prijál
priíde
poneďíľnik
pod
otcý
nebésnyj
ľíta
hóry
vozvedóch
voskrése
velíkij
vchód
samohlásny
preslávnaho
odesnúju
némže
krestá
jesté
jazýcy
božéstvennym
bláh
vselénnuju
súščym
rabýňi
ponošéňija
nebésnych
jedína
imúšče
horí
ďívu
dáže
dál
chrisťí
blažéni
apóstoli
vsjáčeskaja
vozsijá
svítom
svítlo
spodóbi
róždšaja
prosvití
prepodóbne
neďíľa
jemúže
hospoží
živúščemu
vsími
uščédrit
tomú
slóvom
plóť
múž
mojemú
hospóďij
drévo
dréva
christóva
ánhelom
ád
vsé
vratá
vnehdá
sám
prestól
naipáče
ľudéj
licé
iďíže
hóru
drévi
derznovéňije
chvalítech
cérkvi
čás
žiťijé
vráh
vkúpi
vinéc
víčnuju
váša
utverdí
tríždy
slóve
premúdrosť
molíte
krestóm
hróbi
hrichí
drévle
adáma
žilíšče
výšňaho
vsjákoje
tvorcá
svjatíji
srédu
rázum
prepodóbnych
otpuščáješi
nášu
napólnisja
mnóhu
místo
katavásija
jedínu
jazýki
ímať
hlahóly
hlahóľušče
drúh
čréva
víďiša
svjatóje
skórbi
síla
pribížišče
presvjatája
prázdnik
právdu
ostávi
náše
mnóhich
málaja
ímamy
hórdych
hobzújuščich
dóm
čtím
božéstvennoje
zlá
vrahí
véľija
tájinstvo
svojú
subbótu
slávi
sém
putí
posém
nímiže
nebés
mojím
hlahólaše
choťá
bóžiji
blahočésťija
bezzakóňija
zané
vozopijím
víďiti
utverždéňije
ustávu
ťmí
skóro
sjá
símene
proróka
proróčestva
prepodóbnaho
pomjaní
mátere
kanóna

ďiákon
deržávu
četvertók
vtórnik
voskrésl
tlí
svjatýja
spás
sotvoríl
sochraní
ráj
prepodóbňiji
ktomú
júnosti
irmosý
hlásu
blahoslovíte
zakón
vozrádujutsja
vospojím
vím
právednych
mnóju
jestestvó
ješčé
hlavý
čelovíčeskij
cárstvija
bóžije
božestvá
blahodátnaja
blahích
ánhela
vselénňij
víru
učenikóm
rúki
rádosti
prijém
právednaho
pómošč
pjatók
otcém
mísjaca
minéi
króviju
kámeň
jéj
iordáňi
ímeni
hrób
cár
boľízni
blahoslovénnaja
blahočéstno
vsesíľne
vášich
úm
ublažájem
tvorjáj
svíte
súd
sólnca
rukóju
roždeství
proróče
prízri
priimí
pojét
plámeň
ón
múčeniče
kríposť
jedíno
hrád
hlahóľu
hďí
čúdo
bých
vladýku
vášu
tvárj
sýnove
ruká
róždšuju
prorókov
poklaňájemsja
ótrocy
otročá
niktóže
nebesích
molítvy
hlavú
bláhosti
apóstole
zďí
voskresní
pustýni
prostí
priľížno
polijeléj
pojúšče
pástyrije
mojém
mnóžestvo
mírom
lukí
izbránnyj
izbavléňije
izbávitisja
ispólni
iósif
iordán
ioánne
čtéc
čelovíkov
božéstvennyja
božéstvennaja
vseneporóčnaja
vsejá
vincý
veséľije
vasíľije
troparí
smérťiju
slúžba
slávoju
rodísja
ohném
ohňá
neizrečénno
nad
jelíka
jazýkov
ístiny
čtéňija
božéstvennymi
apóstolov
vospivájušče
vopijúšče
vírnym
uvý
uslýšite
uslýša
udivísja
tókmo
tíji
sím
síce
rodilá
proščéňije
prijémlet
níchže
néj
nebésnyja
jestestvá
jesmý
istóčnik
imjarék
ímiže
hlásom
čádo
byvájet
božéstvennych
žézl
vsehó
velíkoje
vasíľija
svojím
stepénna
rádujasja
prosvitíti
prósim
priídet
právedňiji
pojúščyja
mnohomílostive
mílostiv
kámeni
isciléňija
imíjaj
imíja
hrích
hlahóli
dáti
činóv
čestňíjšuju
čelovíki
carévi
blahoutróben
ánhelov
známeňije
výnu
vsepítaja
víri
umá
tvári
tróicu
tájno
sýny
símja
síl
samohlásen
rúk
roždestvú
próčeje
prestóľi
predtéča
prázdnujem
pobídy
petrá
pérvyj
očiščéňije
ňikólaje
múčenik
mladénca
kíjimi
izýde
izbáviti
íny
drúha
búdu
bláže
žiťijá
zavít
voskrésen
vódu
vodách
vížď
ustávi
spásl
slávne
síji
rázuma
raždájetsja
prijmí
pri
prečístuju
prázdnujuščym
pravoslávnych
otpúst
orúžije
načálo
múki
moľú
moléňija
matféja
króv
kľátvy
jedá
izráilev
ístinu
ístinno
iisúsi
díven
dásť
christóvu
zrjá
ziždíteľa
výšňij
voskreséňijem
víďivše
útra
svojém
spasét
sobór
pripív
právďi
pójte
pochvalá
nejá
nebésnaho
nášim
múčenika
moľúsja
jestestvóm
jedínomu
ispovímsja
hrichá
bózi
božestvó
bohátstvo
apóstoly
zrjášči
vselísja
víďich
tróici
tridnéven
svojé
svój
svjatýňa
svjatíteľu
súščich
sohriších
sióna
simeón
síľi
roždestvá
róda
ríki
rádujutsja
rádosťiju
predstáteľstvo
pokajáňija
pečáli
obáče
nóšči
ními
nehóže
mólitsja
ľubvé
licém
kúpno
kohó
kľátsja
hlubiný
dúchi
dóbľa
čestnája
cárije
búdut
žértvu
zabúdi
vrahá
vozviščájet
vozvedí
vozopí
vocarísja
vlásti
vladýci
viščáňije
vámi
ubóhich
toržestvó
svjatými
sošédšesja
skorbéj
prorócy
prišél
preterpíl
predvarí
pómošči
položú
očíma
óblak
nóšč
nastávi
múčeničen
kréstny
kohdá
kňáže
jevréjem
izráiľa
ispólnichomsja
dvér
dóbri
črévi
christóvo
chľíb
blahája
adám
vozhlás
víďiv
učenikí
svjaťíj
svjáte
svjaščénnik
spaséňiji
sokróvišče
sohlásno
slúcha
slavoslóvim
prebyvájet
povím
pokazá
pojím
néjže
mojéj
jeľisséj
jejúže
jásno
irmós
ďíl
derznovéňijem
dadé
bezzakóňije
bezplótnych
živýj
vséj
utróby
utróbi
usérdno
troparjá
svjaščénnicy
sľíd
síni
rodích
rcém
proróki
prikloní
preslávno
prechváľňiji
právda
póst
pokróv
pokój
podážď
počitájem
ótčeje
núždy
nášeja
múčenikov
mladénec
máteri
korínťanom
izbávit
ístinnyj
ispólnisja
iscilí
ímene
hríšnych
hóspodem
hňíva
geórgije
dólhu
dáruja
býste
zrjášče
zríti
zastupléňije
vspjáť
vsjákom
vozveselítsja
vostá
vospójte
voskreséňija
volsví
vladýka
ustáva
učéňij
ťmý
svojéj
sv
súšči
súšča
sníde
rukámi
roždéjsja
ródu
prosvitíl
prézri
prélesti
predtéči
položí
pochvaló
péšč
paraskévo
ókrest
oblečésja
nášem
múžeski
ľubóv
liťíji
kréste
jelícy
izbáviteľu
istľíňija
indíkta
iákova
hlahól
druhíj
dníj
ďívi
dáry
chrámi
božéstvennuju
bohoródica
ánheľskij
ábije
zovém
vsjáku
vsjáčeskich
vrážija
voznesétsja
volchvý
úcho
tíchij
súščyja
stradáňija
stádo
spásu
slezámi
ščedrót
ščédre
róždšahosja
proslávisja
prišéstvija
predstojá
právym
poslá
pojút
ničtóže
nebésnoje
molítvoju
maríji
jevánheľskaja
jedínoždy
jedinoródnyj
isprávi
ímenem
dobroďíteľmi
ďívstva
davída
dár
christóvi
chomsja
čestná
čésť
bývše
by
blahoslovéňije
bláho
áhnca
ádova
áďi
zavíta
zápovidej
vsjáko
vostáňije
voskrés
veséľijem
uslýšach
trudý
tojá
synóv
svojemú
svjaťím
strách
sťicholohisújem
soďíla
smotréňija
simeóne
rékl
rádostno
prosí
predstá
poklonéňije
podvížitsja
podajá
podáj
plámene
píti
písnech
okajánnyj
obíteli
múčenikom
moľbámi
moľásja
meždú
maríje
isáiina
dycháňije
ďílom
chráma
čestnýj
čestnóje
čestnáho
čelovícy
čáda
bidách
ánna
áhnica
zvizdá
zrák
zovúšče
zemnája
zarjámi
zápovidi
vysotú
vsém
vrahóv
voskresýj
vertép
úst
uščédri
upovájet
udobréňije
učenicý
ubojášasja
tvoríti
tvoréňije
tvérď
ťmú
ťilesá
svitíľnicy
smiréňije
sión
sámi
roždestvóm
rečét
rébra
rány
rabú
prójde
pripadém
prepodóbnym
prepodóbnaja
pomyšléňija
podajáj
píňije
pástyrja
óvcy
ótroki
osvjatí
obríte
obrádovannaja
nózi
nejáže
nebésnaja
načála
múdre
mísťi
króvi
kromí
krestú
krestíteľa
kreščéňija
kivót
jejáže
izbáviteľ
ístina
hrjadét
hráďi
hospódňu
dostojáňije
dolhotú
dobroďítelej
dimítrije
bohoľípno
bezsmértnyj
2x
živúščiji
zemných
zastupí
vospojú
vospivájem
voskrésny
vopijá
vód
vnútr
vírnyja
veselítsja
velíkija
véľij
velíčit
veličáj
upokój
učíteľije
sotvorjú
slávjašče
ščédr
rázvi
raždájet
rabóty
privedútsja
prišéstvije
priím
prevoznosíte
preslávnoje
prélesť
predtéče
prečístyja
pravoslávnyja
póslan
pokazálsja
pojú
pochváľnymi
nizloží
néže
naučí
nadéždu
načáľi
múdrosťiju
mnóhi
maríju
lukávaho
ľubý
krótosti
krestíteľu
kňázi
kája
kafísmi

izraíľ
ipakój
ioánn
ímam
iisúsu
iákov
duchóvnymi
dščí
dolhoterpilíve
dobró
dennícy
čudesý
čelovíčeskomu
bráta
bohoslóve
bohoródici
blahíj
40x
zól
ziždíteľu
ženách
želáňije
zaútra
vsesílen
vozvratísja
vozopijém
vodá
vísť
viflejémi
víďašče
véľije
utróbu
ťíla
svitíľnik
strastotérpče
straný
sobóju
sobľudí
sluhí
slovés
sléz
slávľu
sílami
sidí
rekút
propovídaša
pristánišče
prišéd
prijátelišče
prestáj
preobrazílsja
právednyj
pomjanú
položíl
pojáchu
podobáše
podáti
pétr
otrokovíce
óbrazu
nikákože
neplódnyja
neiskusobráčnaja
mórja
móľatsja
mnóhim
mlekóm
mílostiju
ľúdech
lozá
lícy
licú
jazýkom
jazýcich
jáslech
ímut
iľijí
iľijé
hríšnaho
hráda
hlahólati
dvéri
dvá
dóžď
ďílo
cheruvím
čestnýja
čertóh
bláhosť
bidý
ánheľsťiji
zláto
žená
zakónom
vskúju
vsjákaja
vozhlási
voskrésšaho
voskreséňiju
vopijét
verchú
večérňuju
váše
učéňija
tvoréc
svojéju
svobodíl
svíťi
strásť
stólp
sozdá
sokrušíl
rích
rádujuščesja
rabóv
rabí
psalmí
privedé
prijáti
prijáša
pričástnyj
prestólu
preslávnaja
preblahoslovénna
povídajut
posití
pomóščnik
pomjanúch
pomílovati
pojúščich
pódvihi
počtím
plodá
pláčušči
peščí
pérvije
otvérzu
osnováňija
óhnennyj
nosjášči
nóh
nevísto
netľíňije
naslaždéňije
náň
múdrosti
mučítelej
mučíteľa
moľáščesja
mílostive
milosérďije
ľútych
ľúbit
ľít
lésti
krótosť
krípkij
kámeňije
jedinoródnaho
jedínom
ispólň
hospódnim
hlásy
hlahólachu
havrijíl
galátom
dvimá
deržáva
davíd
daléče
cvít
čistotý
čínu
chvalú
cárstvije
bóžijim
božéstvennoju
bojáščichsja
bóhovi
bohomúdre
bohátno
blahoďíteľu
ánny
áda
12x
žív
začálo
vzyváše
vsederžíteľu
vsečístaja
vsečéstne
vseblažénne
vrazí
vostáni
voplóščsja
vopíti
vopijú
vonmí
vóľu
vójinstva
vnuší
vincém
vídite
veselítesja
veseľátsja
vášimi
vášeho
úz
ustý
uspéňije
upovách
udivíšasja
trubý
trétij
ťíľi
sýnom
svojími
sviďíňija
straňí
stezí
sťažál
soveršénna
sotvoríti
sohrišéňija
slovesý
slovesá
sláviti
síň
šestýj
seléňije
sejá
rukách
rósu
razumích
razriší
próčaja
prinósim
prijémše
priblížisja
prevíčnaho
prepodóbnyja
preblažénne
prazdnoľúbcy
pomílovatisja
pokrýj
pokazál
pojétsja
pohrebéňije
píšču
osvjatíl
óňich
oblekútsja
nevídimych
nevídimaho
neplódy
némošči
nedúhi
nebésnym
nebésnuju
mýsli
móžeši
móri
molíti
mojséju
mojséja
mojéju
mnózi
mnóhija
michaíle
ľubví
ľípotu
líki
krovéj
króve
kríposťiju
kríposti
kórene
jéva
izýdet
izráiľu
izbrál
dnéch
démonov
darová
črévo
chvaléňija
čestným
čestných
čelovíčeskoje
bývša
bohomúdriji
bjáše
alexándre
zvízdy
zvánnyj
zovú
zlája
žiznodávče
žíti
zakónu
vzját
vremená
vozsylájem
vozderžáňijem
vozderžáňija
vostók
vospivájut
voschváľat
vóľa
voďí
vídimych
vídim
veselísja
vertépi
ustňí
učíteli
učíteľa
učéňmi
uboítsja
tvorjá
trióďi
trépetom
tájin
svjáta
svítlosťiju
svitíľniče
súšče
súchu
spásov
spasíteľnoje
soveršájušče
smértnyja
slýši
služíteľije
slavoslóvije
slávňiji
sióňi
sílen
róždšija
róh
rabóm
prosviščéňije
propovídal
priídut
predprázdnstva
preblahíj
pravoslávija
právilo
poveľíňija
pokaží
pokajáňije
podajúščaho
pávle
óv
ottúdu
otpustí
otložívše
osnováňije
októicha
óbrazom
óba
nóvaho
nevíďiňija
nemúže
napástej
móžet
mnóžestva
mnóha
mironósicy
mértvyja
lésť
kopijém
kirílle
javístesja
járosť
ístinnaho
ístiňi
isciléňij
íde
hróbu
hrichú
dvórich
čístyja
chvaľí
christóm
čelovikoľúbije
býchom
búdete
bohoslóvija
bohonevísto
blíz
blažím
blahoslovľú
beznevístnaja
avraám
archistratíže
archánhel
živótnaho
ženám
zapečátanu
zakoléňije
začáťije
vysotý
vtorýj
vsjákomu
vsemú
vozveseľátsja
vozsijávyj
voznesýjsja
vozhlahóľut
vospojém
vopijáchu
vóňže
vodóju
vníde
vírnii
vinčájem
víďil
víďašči
vérch
velíkom
vavilóňi
vášja
vášeja
užé
uslýšati
umolí
ukrašéňije
uhódniče
tvórče
tóčiju
to
ťilesé
ťilés
temnícy
tečéňije
svjáto
svjaščénnuju
svitíla
súšču
sudíšči
strují
strácha
sťínu
stá
spaséši
spasáješi
spasáj
sovít
sónm
soďíteľu
soďíteľa
slóvu
slávno
slávnaho
skórb
síti
sijáňije
sérdci
rodílsja
raspnýjsja
raspénšahosja
proslávich
prizvá
pristánišču
prisnoďívy
prinósit
prijémyj
priídeši
preterpív
presvjatúju
prehrišéňija
predstáteľnicu
právdoju
potščísja
poslí
poščadí
polkí
polijeléji
pokazásja
pobižé
pobídnuju
písnennymi
pelenámi
pámjati
opravdáňijem
oní
oltár
obstojáňija
nosjášče
nevmistímaho
nečésťija
molítisja
moľášči
mnóhimi
milosérd
mefóďije
mečém
kreščéňijem
kreščéňije
končínu
kámene
jereséj
jeléjem
jedinosúščnuju
jázvy
jávľšahosja
izvístno
istóčniki
istóčnika
ispovíďatsja
ispólnil
ischóda
íščete
ioakíma
ioakím
iľijú
hráde
horá
hlahólem
gedeón
drúhu
dohmáty
dňíje
ďijáňij
davídu
čtúščym
čtúščich
christóvym
chrisťiján
chráme
choťáj
carí
bóhom
archistratízi
zovýj
známeňija
žiznodávca
živú
žiťijém
zemnýja
zemlé
zápovidech
vtoróje
vskóri
vsederžíteľa
vozsijávšaho
vozšél
vozhlašájet
vozdadé
voschóščet
voplotívyjsja
voplotívšahosja
vónmem
vňí
vinó
viná
viďíňijem
víčnyj
víčnaho
vezďí
veséľija
velíkimi
úzy
útro
utajénnoje
umolíte
učéňiji
tridnévnoje
ťími
tépľi
svjatýni
svítu
svítlyj
svítlosť
suščestvó
suščestvá
sudí
strujách
stolpý
spaséňiju
sokruší
sochraňája
sobórnaho
smotréňije
služéňije
slúch
slávjat
skvérny
sidálny
semú
ščedrótami
samáho
rodít
rímľanom
rcýte
raspjáťije
raskájetsja
pustýňu
prozjabé
proslavľájem
prošéd
prorócich
procvitét
prizovú
prisnoďívu
prinósitsja
prinesíte
prinesém
prijáste
priímut
priimíte
priidí
premúdrosťiju
predstojášče
predážď
pravoslávnym
právedno
práotcev
poučéňije
postíhnet
poslúšajte
posľídňaja
pomóľatsja
pokazúja
pochválim
pétre
otvérze
otrýhnu
otrokovícy
ostávľ
óny
oduševlénnyj
obratísja
óblaki
obladájet
obiščáňija
nóhu
nizposlí
nímže
neskvérnaja
neplódove
neizrečénnaho
nečestívych
nebésnymi
nastávniče
mučéňija
mnóžestvu
melchisedékovu
mefóďija
márka
ľúťi
ľubjáj
ložesná
krestítisja
kósti
kňázja
kirílla
jestestvú
jedínoju
javílasja
jásli
izvólil
izvedí
izbavľáješi
izbáviteľa
ispovídaňije
ispovídaňija
ispólnim
ispolnéňije
ischódit
ischóďi
isaáka
iordáne
ióna
ín
iákovľ
hordýňu
hňívom
hlubinú
hlási
hlahóľušča
havriíl
dúchovi
dokóľi
dobrótu
dobrótami
dnéj
davídova
dám
chváľno
chvalá
choťíňija
chóščeši
čelovikoľúbca
čelovícich
čelovíčeskija
caréj
božéstvenňiji
boľízň
bojájsja
bohonósnyja
blahovolí
blahovoléňije
blahovírnyj
blahím
bezzakónnych
bezsímenno
bezplótnymi
aarón
živét
živáho
žíteľstvo
žeňí
zemnoródnych
zastúpnik
zaščítiteľ
vzýde
vsesvjatája
vrahóm
vozvratílsja
vozrádujemsja
vozľubíl
vostáv
vospriím
voskresíl
vnušíte
vjačesláve
vísi
víra
viflejéme
viflejém
víďiňiji
viďíňije
víďa
véšči
veľíňije
velíkich
veličájušče
véčer
váši
ustnámi
umiríti
umiléňije
ukripí
údy
učítelej
ubojítsja
ublažít
ublažát
tróice
terpjášče
terpíňija
tájny
tájinstva
tajínnik
svobodí
svjatítelej
svjatíteľa
sudíti
sudá
strujámi
strásťiju
strášnoje
strášnaho
stopý
stádu
srádujetsja
sozdáňije
sovíťi
soveršájuščich
soderžáj
sobeznačáľnoje
sná
slovésnyja
slovénskija
slavoslóvjat
slavoslóviji
slávnaja
skvérnu
skórbech
skíňija
sírič
serdcách
seléňija
sedmočíslennicy
sárra
samomú
rukopisáňije
róždši
roždénnaho
rodóv
razumíjut
rádovaňije
putijé
prosvitívyj
prosjášče
prósit
proščéňija
propovídniki
propovídnik
procvité
prjámo
priidóša
prevíčnoje
presvjatýja
prestóla
premúdre
predadé
prečístaho
prázdnujušče
práveden
pozná
postávi
posľídovaňije
pokrý
pódvih
podnóžiju
píšči
pisáňij
pérvuju
pérsť
pečáľ
pástyrmi
otvérzi
otvéržetsja
otsjúdu
otkrovéňije
óhnennuju
od
obitováňija
neporóčnaja
nemólčno
neizrečénnoje
nedúh
nasľídnicy
nášej
načátok
mužéj
múža
molítv
móliši
mojíma
mnohomílostiv
míloť
mílostivno
maríja
lučí
ľiváňi
ľíto
licí
kupiná
kolesníci
kóľ
jelíko
izráilevym
izráilevych
izbavľájaj
izbávite
ístinnoju
ístinnaja
isprosí
ispravléňije
iskušéňije
iákovľa
hrobích
horách
hlahóľušči
duchóvno
drévom
dérzosti
darováňije
darováňija
dadíte
čtúšče
čistotóju
číni
christóvych
cheruvímy
čéstno
cerkvéj
čášu
časá
cárstviju
cárstviji
cárstv
búreju
búdem
bráťiji
božéstvennomu
bohóv
bohomáti
blahoslovím
blahodarjášče
avraámu
avraáma
archistratíh
ánheľskija
zvizdú
zmíja
zlatoústaho
životú
žíva
žértvy
zastúpit
západ
zakóňi
vzémľaj
vvóditsja
vvedí
vsjákij
vsesvjatáho
vselílsja
vsechváľne
vsečestnúju
vozvistí
vozstávi
vozsijájet
vozšéd
vozopíj
vozhlašéňije
vospivájuščym
vospiváju
voploščéňije
vodvorjátsja
vodámi
vladýki
vladýčicu
víruju
vírovati
víditsja
viďíňija
víčnyja
víčnoje
velíkuju
velíkaja
velehlásno
úzrjat
usťích
ustén
uslýšit
uprazdníl
úmre
umnóžitsja
tvorcú
tvojíma
tvoích
tvérduju
tščíšisja
tščáňijem
trijéch
travá
ťmá
tľíňija
thavórsťij
tájinstvenno
svoím
svjatíteľije
svitíľny
svitíľniki
svitíľnika
súščuju
súščiji
struí
strastotérpcy
strášno
stradáňiji
stolpí
sťiná
sťichóvni
sredý
sovíta
sotvorích
sošéd
són
sobóri
smjatésja
slýšachom
slúžbu
slovesé
slávo
slávnych
skrižáli
síde
siďášča
rydájušči
ródy
rodítisja
rodíši
ríša
razumíti
razrišíti
rajá
psalmích
proslávľu
prosjá
propovídati
própoviď
privóditsja
privél
pritekájuščich
prinósjat
prijála
priímet
prestóle
prestá
preščéňija
preproslávlen
preneporóčnaja
predtéču
predadím
prázdniku
pravoslávnuju
poznáchom
poveľínnoje
potóm
polučíti
polú
položíša
pokróvu
pokloníšasja
poklóňatsja
poklaňájusja
poklaňájuščymsja
pohíbnut
podóbiju
podnóžije
pódal
pochvalú
plotskíja
písano
pisáňija
pérvaho
pérsi
padé
osuždéňija
ostavléňija
ónaho
odéždu
obrít
óblaka
nóvu
nóščiju
nevmistímyj
nevídimo
netľínnaja
netľíňija
neskazánno
neprávedno
neizrečénnych
naučíša
narečéšisja
naprávi
napásti
načáľnika
mýsľ
mýšceju
múdrosť
mrák
moléňije
mnóhoje
mnóho
mironósicam
mírich
mértvymi
mértven
mértva
máteriju
ľútyja
ložésn
kédr
kámeňijem
jevánheľija
jehípetskija
javléňijem
javľájetsja
javíšasja
izydíte
izvóli
izmí
izľijásja
izbávľšesja
izbavľája
izbávil
ístinnoje
ístinna
ispolňája
iskušéňij
isciléňije
írod
iordánskija
inóho
imúšči
ímaši
idí
hrjadúšča
hríšňiji
hrihórija
hlahóľut
efréma
dvóju
dvanádesjať
duchóvnaja
dostojáňiju
dóme
dolhoterpíňije
dobrotóju
dóbraja
ďívstvo
ďíľich
ďijáňija
dárujaj
darováv
darováňij
cvíty
čtúščyja
čréz
čísta
číny
chrisťijánom
chraníteľa
čestnúju
čestnómu
boháťiji
blažénňiji
blahoutróbija
blahóje
blaháho
bezzakóňij
bezsmértnaho
bézdna
ánheľskimi
zláta
životvorjáščim
životvorjáščaho
živoťí
životé
živodávče
ženámi
žén
zemnýj
zemnoródňiji
zemňíji
želáňij
zarjú
zachárija
vzýdet
vysoťí
vsúje
vsjákoj
vsjáka
vsesožžéňija
vselénnaja
vrážijich
vračú
vráčeve
vozviščú
vozrádovasja
voznosíte
vozľúblennyj
vozľúblenňiji
vozľubí
vozhlahólet
vozdvihóša
vozdám
vostáňiju
vostáňijem
voskrésnyj
voskresí
voschvaľú
voschoťí
voschiščén
voplotísja
vopijúšči
vójini
vladímira
veščéj
velíka
ustnách
usópšich
unýňija
umréti
umóm
umertvíl
ukrasí
udiví
týja
tvoí
tvérdi
trisvjatúju
tridnévno
tohóžde
terpjá
terpíňije
tákožde
tájnu
svjatítelem
svjaščénno
svítluju
sviščý
sviďíteli
súšu
súščim
súdnyj
súdit
stríly
strási
stránnoje
stepénny
stefáne
sťažáchom
stárosti
spodóbilsja
spasíteľnuju
spasíteľ
sozdál
soveršájem
sotvoríši
sosúd
smýsla
smjatóšasja
smirénnyja
smiréňijem
smértnuju
slovénskich
slávnyja
slávnuju
slávit
skorbjáščich
skíňiji
sítej
sirína
sióne
simeóna
sijáňija
sérdcy
serafími
serafím
ščedróty
samopodóben
samohlásna
runó
rukáma
róždšemusja
roždénnych
roždénnomu
roždéňije
rodíti
rízu
rikú
ricí
rázumi
razrišéňije
rasprostér
rajú
rádoste
prosviščáješi
prosviščája
prostré
proslávi
prosíte
propovídniče
propovída
procvitút
prítčej
pristupíte
prijtí
priimú
presvjatómu
presvítľiji
predstáteľ
predo
prečístoje
prečestnýj
prečestnóje
preblahoslovénnuju
prázdnujet
právednym
poživé
poveľíňijem
poučátsja
postradál
postradá
posrámlen
pómysl
pomozí
pomjanúvše
pólk
poľína
polijeléi
pól
pokróva
poklaňájtesja
pokarjájtesja
pokajánny
pohubíl
podvihóm
podáteľu
podásť
pobórnik
pobórnicy
pobídu
písnej
piatók
pečáť
pástyri
pástyr
pádšuju
ozarí
ovčá
otvratí
otvérzl
otimí
orúžijem
očiščéňija
obrjášču
obritóchom
obrítesja
obríl
obnovľájetsja
obličíl
obítelišče
nizposláti
níšč
nevídimyj
netľínno
nepristúpnyj
nepobidímoje
neopáľno
nenavíďaščiji
neizrečénnyja
naučíl
nastojáščaho
nastávnika
nastávnicy
múžije
múdri
mólit
moľbý
moľáščujusja
mojími
moím
moí
mílostivaho
milosérďija
mértvym
mértv
méč
manovéňijem
lučámi
ľubíti
likújet
kupinú
krípok
krípko
krestístesja
koncém
komú
koľína
kóje
kľátvu
kľátva
kíjždo
kanón
jeľisséju
jehípta
jedinosúščna
javléjsja
javítsja
izvedé
izbránnych
istočíl
iščjá
ischití
ioánnu
ími
iliá
iákovu
hrózd
hrjadýj
hrjadí
hrichóm
hrádu
horó
duchóvnych
duchóvnoju
drévňija
dogmátik
dóbraho
dláňiju
dimítrija
ďijávola
dárujet
dajáj
dajá
dadésja
čístuju
čín
chválimsja
chvaléňije
choščú
chólmi
čésťiju
čéskaho
čelovíčeskich
bývši
byvájte
byťijá
búri
brátij
bóžijej
boľízňej
bohorazúmija
bľúďi
blahovolíl
blahoslovít
blahodárstvenno
blahodarím
bjáchu
bezsmértne
bezsmérťije
bezhríšne
ádovy
zovúščyja
zlých
zlóby
žívi
žiťijí
ženichá
želáňijem
želáňija
zapovída
začát
začalá
vzirájušče
vysókaja
vtoráho
vsjákich
všél
vsechváľňiji
vsechváľnaja
vsečestnýj
vréda
vrát
vozzváňije
vozzovú
vozvistíti
vozvistíte
vozvelíčišasja
vozvelíčilsja
vózrast
vozrádujetsja
voznesóch
voznesé
vozložíchom
vozdvížena
vozdvíže
vozdvíhl
vozdúsi
vozdajáňije
vostrúbim
vostáňija
voskreséňiji
voschoťíl
voschód
voploščénna
vopijúščyja
vopijúščich
vóň
vólny
vójin
vnídi
vnídet
vlásťiju
vladýčestvija
vladímire
viščáše
vírovachom
viný
vinohráda
vinčá
vímy
vídyj
víďjašče
víďichom
velík
velíčestvija
úzriši
úzrim
uzrí
uťišéňije
usnú
uslýšim
uslýšat
uskorí
uprazdnísja
upováchom
umolén
uméršyja
učeník
učéňijem
ubojúsja
ubojáchsja
tvorjáščiji
tvoríte
tvoríši
tvoími
túne
trúd
trijé
ťílom
terpít
tájnaja
synovóm
svojí
svobodísja
svjatítsja
svitonósnyj
svítlaja
svíščniče
sviščé
suščestvóm
súščaho
suhúb
stúdnyja
strasťmí
stradáľcev
stojášča
stárec
stánet
srebró
srádujtesja
spodóbisja
spasíteľnaja
sozdávšaho
sovoskresíl
sotvorívyj
soslóvije
soďíjach
soderžáščaho
snídet
sňíď
sňí
slýša
služíteľ
slučítsja
slávnyji
sládosť
skíňiju
sinájsťij
siďjáj
šéstvije
sedmočíslenniky
ščédryj
šatáňija
samovídcy
sád
rydáše
rydáňije
róždšusja
róždšisja
rosá
rodítelej
rodíteľ
riká
révnosť
rekú
rázumu
razumívše
razumíjte
razrušíl
razorí
razbójniku
rájskija
putém
psalómski
psalmý
prosvitísja
prosvitíši
proslávleno
proslávim
prosijáv
prošéňiju
prošéňija
proróčeskoje
propovídaňije
probodén
pritekájuščym
pritekájaj
prisnoďívo
priosinénnyja
prinesé
priidóch
prichódit
pribihájem
prevíčnyj
presvjatým
presvjatáho
preslávnuju
predstáteľnice
predstáteľa
prebyváješi
prebýsť
povíšen
poveľíňij
postyžúsja
postyďátsja
postradáti
póstnikov
posramíl
poslál
popráv
ponéže
pomyšléňiji
pomolísja
pominájte
pomináj
položén
poléznomu
poklaňájuščesja
pojúščym
pohubí
podajúščemu
podajéši
počtó
počitájušče
pochvaľúsja
pochvalámi
pobórnika
pobíhlo
plótski
pitáteľnicu
písnenno
píňijich
péščnyj
pável
patriárcha
otvérzesja
otrokovíca
otrokóm
otonúduže
otňúd
ostáviv
ostávil
osmýj
óko
ohradí
ohňú
ohní
obrízaňije
obrítše
obritóša
óbrazi
óbraza
obnovléňije
obličív
óblacy
óblače
obíľno
núžd
nósiši
nóhi
nizložíl
ňísm
nikolája
ňídrich
netľínnyja
nepostižíme
neporóčnuju
nepobidímaja
nenevístnaja
nemoščnýja
némošč
neizmínnyj
neiskusomúžnaja
nebésnomu
nebésňij
nebesém
nasúščnyj
nastavľájemi
nastávit
nastávil
nasaždéni
narečém
napástech
náha
naďíjuščijisja
mýslennyja
mýslennyj
múk
monášestvujuščich
molítvi
moľá
mnóžaje
mládo
mírna
mílostiva
máňijem
lukávstvija
lukávoje
ľúbim
lóžach
ľínosti
lév
króvom
krípkoju
kréstnyja
krestíti
krasoťí
krájňuju
kózni
kovčéh
kolesnícu
kňáza
kňáz
katavásiji
kámeňij
júha
jerusalím
jéresi
jeľisavét
jekteňijú
jehípťane
jedinosúščňij
jazýka
javľúsja
jávľšujusja
járostiju
járosti
izráilevy
izjáti
izdaléča
izbrá
izbávimsja
izbávichomsja
iudéj
istóčniče
istľívšeje
ispovísť
ispérva
isaák
íroda
iordánski
hrjadúščaho
hrjadíte
hríšnikov
hrisích
hrády
hňív
geórgija
dušéju
duchóvnoje
dščéri
dostójňi
dostihóša
dóbrym
dobróty
dobroďíteli
dóbr
dóblestvenňi
ďívoju
divľáchusja
ďíti
desnícy
darovál
daňijíl
čuždáho
čudesí
čitájem
čísťij
chvalítisja
chraníteľu
chrámu
chodíti
chodátaj
chľíbov
cheruvími
četýredesjať
čestnóju
čestňím
čelovikoľúbijem
čelovíčestvo
čelovíčesťiji
čelovíčeskim
čelovíč
čášči
caríci
búdeši
bóžijeju
bóžiim
bóžiich
božestvóm
božéstvenňij
bóľša
bohoródičny
bohootrokóvicu
bohonósnych
bohonósňiji
blúdnyj
blahovistíte
blahovistí
blahoutróbne
bláhosťiju
blahoslovéňiji
blahoprijátnu
blahoľípije
blahočestívyja
blahočésťiju
beznačáľnoje
bezmírnoje
bézdnu
bezčádstvovati
ánheľskaja
áhnec
adámovo
zvizdóju
známeňijem
ziždíteľ
živúščich
živonósnyj
žezlóm
ženích
zemnóje
zdrávije
zápovidem
zápoviď
zakónno
zakoléňija
vzyvájušči
vzyvájušče
vysókich
výšňija
vsjúdu
vsesvjatúju
vseščédryj
vsederžíteľ
vsečestnóje
vsecarjá
vseblažénnaja
vrazumí
vozvraščášesja
vozveselí
vozsijáti
vozsijáša
vozopíjte
voznesésja
voznenavíďil
vozľúblenne
vozléh
vozdycháňije
vozdycháňija
vozdvíhni
votščé
vostáša
vosprijáti
vospriját
vospojét
vospitátisja
voskrésšemu
voskrésša
vosklíknite
voschváľatsja
voschoždéňije
vopijúščaho
vojevóďi
vóinstvi
vóin
vodruzísja
vočelovíčivyjsja
vocarítsja
vmistílišče
vlásť
vírujem
vírnyj
vinčál
vétchij
vétchaho
véselo
veľmí
veľíňijem
veľíňija
vchóďi
vášej
várvar
užasóšasja
úžasom
užasóchsja
užasájusja
utverdíl
utróba
uťíšiteľa
uslýšal
usíčen
uščédriti
uprávi
umnóžišasja
umirí
umilosérdisja
umertví
ulučíti
ukrotí
uhasíša
udób
učíteľu
tvorjáše
tvorjášče
tvoím
trúsa
trudóv
trósť
tróica
trjaséňija
tridnévnym
trapézo
tóže
toržestvújet
timotéje
tíchomu
thavór
terpľú
terpíši
téploje
takovóje
takováho
syňích
svobóď
svjatýňu
svjatílišči
svjatílišče
svjaščénnaja
svítlym
svitlosťmí
svítloje
svítel
súščemu
sudóm
sudijí
strežáchu
strehúščiji
strastotérpca
stradáňije
stradáňij
stradáľče
stólpe
sťichí
stezjú
stepéň
stefán
státi
stáša
sozyvájet
sozdáteľ
sovíty
sovítom
soveršájetsja
soprotívnyja
soprotívnych
sokróvišča
soďílal
sochraníti
sobrá
sobóry
smiríl
smértnoje
smértnaja
slovésnyj
slézy
slávnyj
slávnoje
slavjánskyja
sladčájšeje
skvozí
skončátisja
skončáňiji
skazá
sjúdu
sími
símeni
síľno
síľne
sijája
siďjáščyja
sedmýj
savaóth
sámyj
rúčko
roždú
róždšej
roždénna
rostisláve
rízoju
rébr
razrušív
razrišísja
razďilí
razbójnik
raspinájema
rádujuščisja
rádovaňija
rábij
prozjabéňije
protívnaho
prosvitítesja
prosjáščym
proróčestvo
propovídnicy
propovídavše
proizýde
próčiji
prizyvájem
priték
prišédyj
pripádaju
pripádajem
prinosjášče
prinesí
prijémši
pričástnik
pribihájuščyja
pribiháju
prevoznósim
preterpívyj
presvítluju
prestavléňije
preslávne
preščéňije
preproslávlena
prepítyj
premúdrych
prejtí
préjde
predstoját
prédal
prečístomu
prebúdet
preblaháho
prázdnujuščich
právych
právednyja
právedniku
požívše
povinújtesja
poveľivájet
postradáv
posramí
póslet
popráša
ponošéňije
pomyšléňijem
pomóščnice
pomóščnica
položít
pokróve
poklonísja
poklaňájutsja
pokajáňiji
pójdut
pojdú
pohíbnet
podvížesja
počitájuščym
pochválitsja
pochotéj
pobidíste
plotskóje
pláč
pitájetsja
píšet
pisáňijem
píj
pérvyja
pástyrju
paláta
pádšij
pádšaho
padóša
óvni
otžení
otvíta
ótročišča
otňúduže
osvjatíti
osvjaščéňije
ostavľájem
oslábi
orhány
okajánnaja
óhnenňij
ódr
oďíjana
očístit
očiščájuščaho
oburevájem
obristí
obratí
obráščsja
obojích
oblistá
óblaci
ňúže
nóvyj
novémvrija
nósit
nizložíša
níščym
niščetóju
níc
nezlóbiv
néželi
neveščéstvennych
nevečérňij
netľínnyj
neradívše
nepristúpnyja
nepobidím
neoborímuju
némoščech
néju
neizrečénnoju
neiskusomúžnyja
neďíli
nazarét
nastojáščeje
nasľíďije
narečé
napisáv
naďíjuščesja
načertáv
načáľstvo
načáľnik
mýsliju
múdryja
mudrováňije
múčenicich
monáchov
mólňija
móľat
mnóžestvom
místa
míry
míro
mílujaj
míloťiju
mértviji
matéja
máslina
maríi
málo
ľútaho
ľúdsťiji
ľstívaho
ľiván
liturhíja
kréstnoje
končíny
kolesníca
knízi
kníha
kédri
kámeňu
júnoši
juncá
júdova
jerusalíma
jedinomúdrenno
jedíňim
jážď
jávľšasja
javléňije
javléj
javľájasja
javíl
izraíli
izbránnyja
izbránnaho
iudéje
iudéi
ístinoju
ístinnuju
ístinňij
isráilevy
isprosíte
ispovídal
ispovídajtesja
ispólnišasja
ispólnen
isciľájete
isáija
iósifa
iordánskich
iordána
imýj
imúščaho
iľijinú
ídoľskuju
hróma
hríšnyja
hrichóvnyj
hospožé
hór
honíteľa
holubíňi
hlahólavyj
hlahólašasja
hlahólaša
gorázda
fíniks
faraóna
efeséjem
dví
dvérj
dúšja
dušévnych
duchóvnyj
drévu
dovľíjet
dostočúdne
dostíhnem
dolžnikóm
dóľi
dólhi
dohmátov
dóbrych
dóbroje
dláni
dívnaho
ďivíču
devjátyj
desníca
deržášči
derzájte
démonskaja
dekémvrija
daróv
čúdna
čtét
čislá
činonačáľija
cilomúdrija
chvalámi
čestňíjšaja
čestňíji
čertóha
cérkvach
cerkóvnyja
cerkóvnoje
cerkóvnaja
čelovíku
čelovíče
části
cárskoje
carícu
caríca
carém
bývšich
búduščaho
bóžijich
božeství
božéstvenňi
bójtesja
bohoródiceju
bohátyja
bohátuju
blúdnaho
blahovolívyj
blahovisťích
blahovíščeňija
blahoutróbije
blahoslovéno
blahoizvóli
blahodaréňije
bláha
bezsmérten
bezslovésnych
bezsímennoje
beznačáľnyj
bezľítno
bézdňi
bďíňije
ánhele
aarónov
zváňije
zváni
zrít
zríši
zríňija
zráka
zovúšča
zločestívaho
žiznodávec
živým
živých
živonósnoje
žiťijú
žitéjskoje
žitéjskimi
žértvennik
ženú
ženichú
zémsťiji
zemným
zastúpnika
zakónnaja
zakľučénnym
zachárijin
vzyvál
vzyvájem
vzyváchu
vzjátsja
vzjách
vysokopreosvjaščénňijšem
vysóci
výšnimi
výše
vvedeníju
vvedé
vsjákuju
vsezlatája
vseplóďije
vseorúžijem
vseneporóčnuju
vselítisja
všéd
vsadí
vrážiju
vračá
vozzrív
vozvratítsja
vozvistíša
vozveselísja
vozsijávšemu
vozsijáv
voznosímu
voznéslsja
vozmohóša
vozľúblennaho
vozľubívšaho
vozľubích
vozdvizájem
vostóki
vosprijál
vosprijáchom
vospléščut
vospivájuščich
voskresívyj
vosklíknem
voschvaľájuščich
voschvaľájem
voplóščšahosja
voploščéňija
voploščájetsja
voploščájema
vopijút
vóľnaja
vóli
volchvóv
volchvóm
vójinstv
voístinu
vočelovíčšasja
vočelovíčeňija
vnútrenňaja
vnídut
vňát
vmáľi
vladýčicy
vjačesláva
vížu
víždu
vírna
vinčájet
vídom
víďivši
vídit
víďila
víčnych
víchri
vési
veséľiji
veseľáščichsja
veseľáščesja
vertépe
verejí
verchóvnyja
velíkomu
velikoľípije
velíkim
veličáju
vchódnoje
včerá
vášym
úzniki
užasésja
uvjazém
uvídiši
utverdívyj
utverdísja
utróboju
uťíšiteľu
ustrašúsja
ustáv
úspe
uslýšiši
ušíma
úši
upová
úmnoje
umiréňije
umiráješi
umiléňijem
umí
umertvísja
úme
ukrášen
ukráden
ukazásja
uhotóva
udivľájusja
událil
ublažím
ubíjstvo
tvorjáščym
tvorjáščich
tvérdo
tščítsja
trúsi
trubóju
trójce
trisólnečnaho
tridnévnomu
tréťije
trapézu
timotéju
ťilesí
terpíňijem
téplyj
taková
tájnyja
táinstvo
svojíma
svoích
svobodíši
svjaťí
svjaščénnymi
svjaščénnyj
svjaščénnoje
svjaščénniku
svjaščéňije
svitozárnyj
svitonósnuju
svitonósnoje
svitílo
súščaja
súša
sújetnych
sudijá
sudéb
stráždeši
strástnaho
strášnych
strášnomu
stranú
stráchu
stopámi
stopám
sťíny
sťinó
sťiňí
stáni
sravnéňija
spjášča
spasýj
spásovo
spásova
spasíteľu
spasésja
spasáti
spasájetsja
spasájet
spasájaj
sovozdvíhl
soverší
soveršénnoje
soúz
sotvorját
sotvorít
sotvoríša
sosúdy
soscý
solomónovy
solomóni
sojedinéňiji
sojedinéňije
soďíteľ
sochraňáj
sobľúl
sobľudéši
sobľudájemi
sobesídnicy
snizšél
snizchoždéňije
smírnu
smirénnych
smíju
smértňij
slýšaste
slýšachu
slóvi
slovesí
slezjášči
slávnym
slávňijšuju
slávjaščyja
slávjaščich
slásti
sládosti
sládkoje
skóryj
skorbjášče
sijáňiji
sijájušči
siďáj
siďá
septémvrija
sbytijé
samúil
roždéňija
róv
rízy
ríza
rikó
révnosťiju
reščí
rázumom
razúmno
razumíj
razumíchom
razrušísja
razruší
razrišájet
razorjája
razorít
razlíčnyja
razďilíšasja
ravnoapóstoľnych
ravnoapóstoľnaho
raspjátsja
raspjáťiju
raspjátaho
raspjásja
ránami
rádovachusja
pustýňa
pučína
prozjablá
protívu
prosviščéňijem
prosviščájaj
proslávľusja
proslávľšaho
prosíti
prosíša
propovíduja
própovidi
propovídaňijem
propovídaňija
prohňívajsja
próčich
prizyvájuščich
prizyváju
prizirájaj
privedóste
privedóša
pritékl
pritekájuščyja
pristupí
prisnosúščnaho
prišéstvijem
prišéľcy
prišédšaho
prišédša
priobrjášču
prinosíti
prinesú
prilóhi
prijémľa
prijátelišča
prijách
priímše
priímeši
prihvozdílsja
prihvoždéna
pribihájušče
prezirája
prevýššij
prevýše
prevoznosímyj
preterpíste
preterpíša
presvjatóje
prestávilsja
preslávnyj
preslávnych
prešéd
prepojásasja
prepodóbnyji
preosvjaščénňijšem
prehrišát
predstojášči
predstojáj
predstáteli
predstál
prechváľne
prechódit
prebyvájaj
prebylá
prebúdut
preboháte
prázdnestvo
pravoslávno
právednoje
práotec
práotca
pramáteriju
požrú
poznáti
poznáňiju
poznájet
poznách
poveľí
poučítsja
potóka
poterpích
postyďjátsja
posľídoval
positíl
posiščéňije
posiščéňija
poprávyj
pomážeši
pomáza
položenó
poléznych
pokróvom
poklónov
poklonítisja
poklonítesja
poklaňájuščyjasja
poklaňájemyj
pokájtesja
pokajáňijem
pojúščija
poját
pohrebéňijem
pohíbeli
počitájuščich
pochvaléňije
pobiždáše
pobidív
pobída
plotskích
plotskája
plodovíta
pľinívyj
pľinénnych
plámeni
pitájet
pít
pismén
pišešéstvovav
píra
petróva
pervozdánnaho
pervomúčeniče
pávlu
patriárchi
pasí
pádšyja
ozlobléňije
ozlobléňija
óvo
ovéc
otverzóšasja
otstupíša
ótroku
otnýňi
otkrýl
othoňáješi
othnál
otéčestvo
otcích
otcí
ótčeju
otčájannyja
osvjaščénnyj
osvjaščájetsja
osuždénnaho
osuždéňije
oskverních
orosí
opravdítsja
opolčítsja
opolčéňijem
opolčéňija
óňže
oltarí
okajánnaho
óhnennaja
ohlašénňiji
oduševlénnomu
oďíjalsja
odéždeju
oderžím
óčiju
obstojáňij
obraťátsja
obnovíti
obnovíl
obnoví
obličít
obličéňija
obličája
oblekóstesja
oblecýtesja
obitováňiju
obídimym
nosjášča
nosjáj
nosjá
nosíla
níščiji
niščetú
ňídra
nevóľnaja
neveščéstvennyj
neuhasímaja
netľínna
neskazánnoje
nepristúpnaho
neprelóžno
neporóčnu
neporóčnoje
nepokolebímyj
nepobidímuju
neopalímaja
nedúhov
nedostójňiji
nebréhše
ňáže
navína
naučú
nastojáščij
nastávniki
nasľíďija
narečétsja
naposľídok
napisovášesja
naďíjasja
nadéždeju
nadéžda
načinájetsja
načátki
mzdú
mýslenno
mýslennaho
múžeskij
múdriji
mučíteľstva
mučíteli
múčeniki
mučéňijem
mučeníčny
mráka
móščno
morskíja
molítvenniče
molčáňije
moľáščichsja
moľášče
mnóžiceju
mnohoblahoutróbne
mlekó
mladénstvovav
mladénstva
mitropolíťi
mísjac
milosérďijem
michaíla
méd
mečá
máterski
marijám
maría
malých
mál
ľvóv
lukávych
ľuďmí
lučý
lúčšeje
lúčše
ľítňuju
ľístvicu
likújut
likújušče
ležáščich
ležáščaho
lésťiju
kupinó
krúha
krótcyji
krípkoje
krilú
kréstňim
kreščájuščusja
krasotý
krasotú
krasotóju
krasnó
krasén
kosnúsja
kolosájem
kolesníceju
kájuščasja
kafízmu
júnoša
jerusalími
jerusalíme
jermoniímski
jermón
jeréjech
jerárše
jepískopi
jeľisséja
jeléja
jekteňijí
jehípetsťij
jedinosúščnaja
jedínoj
jazýci
jávľšusja
javľájet
javít
jásti
jadé
izvólivyj
izšéd
izrastí
izráileva
izobrazíteľnych
izľijál
izbránňiji
izbávivyj
istoščáňije
istočáješi
ístinnyja
isráilev
isprosíti
ispovídatisja
ispovíďat
ispólnena
ispólňatsja
iskáchu
íščuščiji
isčéznut
isáijina
ipostási
ioánnova
inýja
inóje
imúščym
imúščaja
imjáše
ímate
ídoly
ídoľskija
iákovom
hríšňim
hríšnicy
hrisí
hrichóvňij
hrichóvnaho
hotóvisja
hotóv
hórnich
hlubiňí
hlubiná
hlaví
hlahóľuščyja
hlahóľaj
havriíle
gérmanovo
filíppa
dvére
duchóvnym
dščér
drúže
drévnich
dostójny
dostójin
dolhoterpilív
dóbryj
dobroďíteľ
ďívstvenniče
ďíly
ďíľi
ďílaňije
ďíjstvo
ďijáňije
desnícu
déňmi
davídov
davíde
dajét
čúdno
čitájetsja
čístym
čistoťí
čísto
čísťi
čístaho
chválit
chválim
chváľašče
christóvoju
chrisťijány
chódite
chodátaica
chľíby
cheruvímskij
četýre
čésti
čermnóje
čelovikoľúbno
čelovikoľúbija
čelovíčeskimi
čásť
cárstvii
cárstva
bývšeje
byvájut
byvája
búduščich
bráťiju
brátijach
bráni
bóžii
božéstvenno
boľáščich
bohoslóva
bohootéc
bohonóse
bohomátere
bohoduchnovénne
bohodochnovénne
bohoblažénne
bohátaja
blažénňijšem
blahovoléňija
blahovistvúj
blahovistíti
blahovísťija
blahoucháňija
blahostýňu
blahoslovíl
blahoslovéna
bisóvskija
bisóv
bisóm
bích
bezzakónnyja
bezzakónňiji
bezúmije
bezstrásťije
bezsmértnomu
bezsmértna
bezplóten
bezľítnaho
bezhríšen
bézdny
bezbóžija
báneju
avraámov
archijeréj
archiepískopi
ánhelu
ánheľskoje
andréj
amalíka
alexándra
áhncy
ádu
ádovych
adámova
zvizdámi
zvírja
zvírije
zvíri
zrítsja
zrákom
zovúšči
zovét
zovéši
známenasja
znájem
zmijév
zmíj
zlóje
zlochuléňije
zločestívych
zlóba
živúščyja
živúščii
živúšči
životvorjáščemu
životodávče
žíteľstvu
žézle
žértva
ženišé
zemléju
zdáňije
závisťiju
zavísa
zatvoríl
zatvorí
zatvoréna
zatém
zastupléňiju
zastupléňija
zaréju
žálo
zakóny
zájde
začénši
začáťija
vzyvájušča
vzyskách
vzyráti
vzbránnoj
výšše
vysókoju
vsesvjatýj
vsesožžéňije
vseslávne
vsemúdre
vsemírnoje
vselítsja
vselí
vsečestňíji
vsecaríca
vseblažénňiji
vrátnicy
vozzváša
vozzvá
vozžadá
vozvratí
vozvraťátsja
vozveselíchomsja
vozvelíčim
vozvedé
vozrastívšaja
vozopiím
voznósim
voznesýj
voznesét
vozneséňija
voznesém
vózmut
vozmóžno
vozmóžete
vozmézďije
vozľúblen
vozľubívše
vozhremíl
vozhremí
vozdvižéňijem
vozdvizájemoje
vozdvihóch
vozdáti
vozdajánij
vostókov
vostóka
vostánet
vosprijém
vospriímše
vospivájuščyja
vospivájet
voskresív
voschvaľájušče
voschoždéňija
voschódit
vopijúšča
voňú
vóľnomu
vólki
vóji
vodruzí
vminísja
vmésto
vlekóma
vladýčňa
vkusíte
vírovavše
vinóm
vinčálsja
víduščym
víďista
víďin
víčnujuščaho
víčnaja
vesná
veselít
velikomúčeniče
véľijim
veličájuščich
vchoždéňije
vchódit
vchoďáščich
vchóda
vášim
vášemu
úzrit
užásno
uvírišasja
uvídite
utverdíti
útrenňuju
utolí
uťišájte
ustyďísja
ustrašíšasja
ustraší
uspéňiji
ušesá
urazumíjut
urazumíjte
uprazdnívyj
uprazdní
upováňijem
upováňija
upovájuščiji
upováju
upokojéňije
upasét
úmnaja
umirájet
umíľno
umiléňija
umertvív
uméršich
umerščvléňije
ulučát
ukripít
ukrasílsja
ukrasíl
ujazvľášesja
ujasníl
uhódnaja
uhódna
uhasí
udári
udalíchsja
učjá
učíl
učéňiju
učášče
ubojímsja
ubojátsja
ubojásja
ubív
ubíjcy
tvérdyja

truždájemsja
trúsom
trudílsja
troparích
tróma
trjastísja
trisvjatóm
trisvjatáho
tristáty
tridnévnaho
trépet
trébujuščym
toržestvújut
toržestvújem
tóm
tóčiši
ťílu
ťilésnyja
ťilésňi
thesvíťanina
terpjášči
térňija
tépla
témnyja
tečém
takových
takóv
svjatíteli
svjatíteľ
svjaščennonačáľniče
svjaščénnika
svjaščénňijšij
svitozárnoje
svitonósnaja
svitonósna
svítlymi
svítlyja
svitľíjšij
svítlaho
sviďíteľstvujet
sviďíteľije
sviďíteľ
suhúbuju
sudéj
streščí
strážije
strážduščich
straždá
strastotérpice
strastéch
strášnym
strášnyj
strášňim
strášen
stránen
stranách
stojáše
stojášče
sťichírach
stérl
stekútsja
stefána
stecémsja
sťažáv
sťažách
sťažá
stárcy
stána
stámnu
sšédšaho
sríteňije
srebrá
srádujutsja
spodóbil
spjáščym
spásovy
spasén
sozíždet
sozdávyj
sozdáteľa
sozdášasja
sozdáňija
sovoskresív
sóvistiju
soveršájuščyja
sotvorité
soprisnosúščnoje
sopostáty
sónmišče
sónmi
solomón
sokrovénnoje
sojedinívšesja
sohrišívšyja
sohrišíša
sohrišájuščym
soďílaj
sochranítisja
sochranít
sochraníste
sobláznov
sobeznačáľna
sňísti
sňíste
sňídi
smotréňiju
smirenomúdrija
smirénnuju
smirénno
smértnych
služíteli
slúžby
slovésnaja
sľipým
sléznymi
slávjaščym
slávimyj
slábosť
skrýša
skrých
skrý
skončávsja
skíptry
skazúju
skaží
sjádet
síne
síľňiji
sií
šéstvija
šésť
serdéčnaja
šédša
sedmočíslennikov
schoďjáj
savaótha
šatáňije
róždšejesja
róvi
rossíjsťii
rosóju
rodívyjsja
revníteli
revníteľa
rekóša
rekóch
rekíj
rcý
razžžéňija
razrušíša
razrišájetsja
razlíčnymi
razlíčnych
razďiléňija
ravnoánheľnoje
rámi
rají
rádovatisja
rádovaňiji
račéňije
rábski
rabích
putešéstvujuščich
putéj
putéch
psaltíri
prozjábšij
prozjabéňijem
prosvitívšyja
prosvitívšesja
prosvitívšaho
prosvitív
prosvitíste
prosviščájuščaho
prosviščájetsja
prosviščájete
prosviščájet
prosviščájemi
prosviščájem
prošú
prostirájet
prostérši
proslávľšemu
prosjáščich
prosjášči
prosijávša
prosijá
prorókom
proróčeski
prorečé
propovídaste
própasť
proobrazúja
proobražáše
pronarečénnaja
proischódit
proidóša
prohňívajetsja
prizyvája
prizváti
prizvál
prizvách
privédšyja
privedéňije
pritekájušče
pritecém
prisnosúščnyj
prisnopámjatne
prišélca
prinošú
prinosjá
prinošáchu
prinesóša
prinés
priľpé
priložít
priloží
prikosnúsja
prikloníte
prijidíte
prijémša
prijémľušče
prijémlem
prijémľaj
priímši
priímem
prihvozdívšahosja
prihvozdí
prihvoždénnaho
prihvoždájema
pričastítisja
pričástije
priblížitsja
pribihóch
prevoznošúsja
presvítlyj
presvítlaja
prestupléňijem
prestupléňije
prestólom
prestánite
presičé
prešél
preproslávlennaja
prepodóben
preobrážsja
premúdriji
premúdraho
premolčíši
preminéňije
preľstívyj
preispódnich
preidósta
preidóša
predtéčevu
predstojíši
predstojáščich
predstoíši
predstáviste
predstáteľu
predstáteľstvom
predstáteľnica
predívnyj
preďíl
predhrjadét
predáste
prečúdnuju
prečístyj
prečísťiji
prechoďjášče
prebeznačáľnaho
prázdnujim
prázdnosti
prazdnoslóvija
právo
pravítelech
práv
poznávši
poznavájetsja
poznavájemyj
poznáňija
poživém
požív
povísť
povídati
poveľiváješi
poveľíňiji
poveľíňije
poveľíl
potščítesja
potopľájema
potók
postóm
póstnikom
posramíste
poslúšajet
posľú
posľídujušče
posľídovala
posľidí
poščéňijem
porazí
porabótajut
popalíša
ponesýj
pomyslóm
pomračísja
pomóščnika
pomóščnicu
pomolítesja
pomázati
polúdne
polučíša
polučíl
polóžše
položílsja
polahájetsja
pokryváti
pokryváješi
pokrýti
poklonítsja
poklónami
poklón
pokazávyj
pokazálasja
pojá
pohubít
pohrebéna
pohíbnuti
pódvizi
podóbnik
podóbni
podóbjasja
podjál
podajúšči
podadé
počíju
pochvalítisja
pochvaľájušče
póchoti
póčesti
pobiždájem
pobidíteľnaja
pobidíša
plotskúju
plotskáho
plodóv
pľiní
pláču
pláčem
pláča
pjátyj
pjaťdesját
piláta
petrú
petróm
pervoródnych
pervomúčenik
pérvoje
pérvaja
palátu
paláto
padút
ožidájet
ovčáta
óvaho
otvérzutsja
otvalí
otstupí
otročáti
otrínul
otložív
otkrovéňija
othoňájuščeje
othoňá
ótčim
osvjatív
osvjaščéňija
osvitíša
osuždáti
osudí
ostávľši
ostavľájet
osnovál
osmodnéven
oskuďí
orúžija
orošájemi
oprisnók
opravdímsja
opravdáňija
opalí
ónyja
omofórom
oltarjá
októvrija
okaľách
óhnennaho
oďíjavsja
oďijáňije
oďijájsja
očesá
obýde
obrúčnika
obritóch
óbrazy
obratív
obraščéňija
obojúdu
óblasť
óblakom
objáťijich
obítelech
obiščásja
obiščáňije
ňú
nrávom
nóvoje
nosjáščaho
nošáše
nizložív
ňíkoje
nikohdáže
ňikíto
ňíkija
ňídr
nezachodímoje
nevozďílanno
nevístu
nevírnych
nevídimym
nesterpímaho
nerišímych
nerazrušímyj
nerazďíľnoje
nerazďíľňij
neprestánnym
neprestánnoje
neprávednaja
neprávda
nepotrébnyja
neporóčno
neplódstvo
neplódnaja
neopalímuju
neoderžímo
nemoščných
némoščen
néjuže
neizrečénna
neizhlahólannaja
neizhlahólannaho
nedostójnomu
nečestívyja
nečestívaho
nečésťije
nebésňiji
nazidájet
naúma
nasýťatsja
nastávľšemu
nastá
nasľídnik
nasadíteľu
nasadísja
narekútsja
napadé
mytarjá
mýslennaja
múžu
múkam
múdryj
múčenici
možáchu
móšči
moščéj
molítvami
mólišisja
moléňiju
moléňijem
moľbú
moích
móhut
mohíj
mnóhoju
mnóh
mjatéža
mirskáho
mimoídet
mílostyni
míď
mhlú
mérzosť
máterni
máterneju
mánnu
mahdalína
luná
lukávaja
ľudskích
lučéju
ľubonačálija

 

Pripravil Dometian.