ZASADAL VÝKONNÝ VÝBOR BRATSTVA

ZASADAL VÝKONNÝ VÝBOR BRATSTVA

Vo štvrtok 1. februára 2024 sa v dištančnej forme uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS, ktoré viedol prezident Bc. Alexander Hričko.

V úvode všetkých prítomných privítal prezident a poďakoval za ich prítomnosť na zasadnutí. V rámci kontroly plnenia uznesení z predošlého zasadnutia viceprezident Alexander Zalevskyj prečítal správu a predseda Dozornej rady Vladimír Gerka podal stanoviská k plneniam jednotlivých uznesení. 

Výkonný výbor si vypočul stanovisko pracovnej skupiny pre vypracovanie smernice o vynakladaní finančných prostriedkov a schválil jej zrušenie, nakoľko nedokázala splniť úlohy, ktoré boli potrebné k vypracovaniu tejto smernice. Výkonný výbor zároveň určil termín riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku – SYNDESMOS na 22. jún 2024 (sobota) a určil úlohy vedúcim skupín, ktoré im vyplývajú k zabezpečeniu konania zhromaždenia.

Členovia výkonného výboru sa taktiež zaoberali otázkou Osláv svetového dňa mládeže, kde si vypočuli návrhy zo strany prezidenta na miesto a spôsob konania osláv. 

Zvyšná časť rokovania bola venovaná aktuálnym otázkam cirkevného a spoločenského života.

Zdroj: Alexander Hričko