Pýtajte sa … Sv. apoštol Jakub v Písme a aký je postoj pravoslávnej cirkvi ku zvyku ročného nosenia tmavého smutočného odevu za usopšim?

Pýtajte sa … Sv. apoštol Jakub v Písme a aký je postoj pravoslávnej cirkvi ku zvyku ročného nosenia tmavého smutočného odevu za usopšim?

Otázka

“Sláva Isusu Christu,otče! Mám, prosím Vás, dve otázky. Prvá: Keď sa meno sv. apoštola Jakuba spomína v textoch bez bližšej špecifikácie či ide o Zebedeovho, Alfeovho, alebo “brata” Pánovho, máme to chápať stále ako tu tretiu možnosť – teda sv. Jakub, prvý biskup Jeruzalema, “brat” Pánov?  Druhá: Aký je postoj pravoslávnej cirkvi ku zvyku ročného nosenia tmavého smutočného odevu  za usopšim. Ďakujem, s pozdravom Miro!”

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu! Milý Miroslav, jednoduchým oslovením Jakub môžu byť označené rôzne osoby a vždy je potrebné z kontextu alebo z výkladov na Sväté Písmo zistiť, o koho presne ide. Čo sa týka nosenia smútočného odevu za zosnulými, nie je to ustanovenie Cirkvi, ale ľudový zvyk. Predpokladajme, že zo strany ľudí, ktorí ho nosia, určite ide o dobrý úmysel a vyjadrenie úprimnej ľútosti nad tým, že na istý čas sa so zosnulým tu na zemi viac neuvidia. Cnotnejšie však je, ak človek na smrť blízkeho človeka pozerá s vierou, že tento človek šiel k Bohu, kde je mu dobre a to nie je dôvod na smútok. Preto apoštol Pavol doslova varuje pred smútkom za zosnulými v slovách: “Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej” (1Tes 4, 13). Podobne aj svätý Ján Zlatoústy v jednej zo svojich besied hovorí o tom, že prílišný smútok za zosnulými je pohanský zvyk nehodný kresťanov, u ktorých má nad ľudským smútkom prevládať nádej na večný život zosnulého a viera vo všeobecné vzkriesenie všetkých ľudí na konci vekov. Na záver ešte treba povedať, že ak niekto predsa len nevládze premôcť svoj žiaľ nad stratou zosnulého a prejavuje to plačom alebo nosením smútočného oblečenia, netreba ho za to v žiadnom prípade odsudzovať, netreba sa z neho za to vysmievať, ani to komentovať. Každý človek má svoje sily a “stojí alebo padá svojmu Hospodinovi” (Rm 14, 4), nie nám. 

S láskou v Christu 

prot. Štefan Pružinský, ml.”
05. október 2021