PÝTAJTE SA … Prečo slávite nedeľu, keď v Biblii sa vždy píše o siedmom dni sobote?

PÝTAJTE SA … Prečo slávite nedeľu, keď v Biblii sa vždy píše o siedmom dni sobote?

Otázka

Prečo slávite nedeľu, keď v Biblii sa vždy píše o siedmom dni sobote?”

Odpoveď

“V Starom Zákone bolo naozaj povedané: “Siedmy deň je deň sobotného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú prácu…” (2Mjž 20, 10). No Starý Zákon bol len dočasný a ako hovoril prorok Jeremiáš: “Hľa, blíži sa čas — znie výrok Hospodina —, keď uzavriem Novú Zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu. Nie takú zmluvu, akú som uzavrel s vašimi otcami, keď som ich chopil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta… Toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po týchto dňoch… Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem ho do ich srdca. Budem im Bohom a oni budú mojím ľudom” (Jer 31, 31-33). No a v tomto Novom Zákone, čiže v dnešnej novozákonnej Cirkvi, si síce naďalej mimoriadne ctíme aj sobotu, ako deň Hospodinovho odpočinku, no ešte významnejším dňom sa pre nás stala nedeľa, pretože v nedeľu Christos vstal z mŕtvych, aby aj nás raz vzkriesil a spasil. Christovo Vzkriesenie sa stalo stredobodom nášho života, bohoslužby aj našou nádejou pre večnosť, ktorú nazývame ôsmym dňom stvorenia, a ktorú môžeme sčasti prežívať už teraz pri slúžení a prijímaní Eucharistie. Ako hovorí apoštol Pavol: “Ak je niekto v Christovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové” (2Kor 5, 17)

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
28. septembra 2018