PÝTAJTE SA … Kedy majú pravoslávni veriaci sláviť PASCHU a prečo podľa starého štýlu?

PÝTAJTE SA … Kedy majú pravoslávni veriaci sláviť PASCHU a prečo podľa starého štýlu?

Otázka

Sláva Isusu Christu! Som pravoslávna veriaca, vyznávam PASCHU podľa starého štýlu. Prosím o vysvetlenie, kedy majú pravoslávni veriaci sláviť PASCHU a prečo podľa starého štýlu… Ďakujem veľmi pekne
S pozdravom  Sláva Isusu Christu​
pravoslávna veriaca

Odpoveď

“Sláva Isusu Christu! Milá naša veriaca, pravoslávni veriaci by mali sláviť sviatok Paschy, čiže Vzkriesenia Isusa Christa podľa východnej paschálie (podľa starého štýlu) z mnohých dôvodov, no v krátkosti uvediem tri najdôležitejšie. Po prvé preto, lebo pre všetkých nás by malo byť veľkou túžbou sláviť tento najväčší sviatok spolu s ostatnými pravoslávnymi veriacimi na Slovensku aj po celom svete, čiže s našimi bratmi a sestrami v Christu. Spolu by sme sa mali radovať aj smútiť, pôstiť sa aj sviatkovať ako jedná veľká duchovná rodina. Po druhé preto, lebo podľa Christovho Evanjelia aj apoštolských listov by kresťania síce mali žiť na tomto svete so všetkými ľuďmi v láske a mieri, no v duchovných veciach by sme mali byť ako z iného sveta, zo sveta nepozemského, nebeského, nadčasového, Božieho. Duchovné veci a bohoslužby by sa preto nemali riadiť svetskými pravidlami, kalendármi a výpočtami, ale cirkevnými. Toto nám môže pomôcť zvykať si na to, že naša skutočná a trvalá domovina nie je tu na zemi, ale v Božom Kráľovstve. A po tretie preto, lebo východná paschália a spoločné sviatkovanie Paschy celou Cirkvou v tom istom čase bolo ustanovené apoštolskými pravidlami, všeobecnými snemami našej Cirkvi, svätými otcami (na 1. všeobecnom sneme, ktorý sa okrem iného zaoberal aj pascháliou, bol napríklad sv. Nikolaj Čudotvorec, sv. Spiridon Trimyfuntský a niektorí biskupi, ktorí predtým prežili mučenia za Christa) a s blahoslovením aj nášho blaženejšieho vladyku Rastislava. Mali by sme sa učiť a zdokonaľovať v cnostiach pokory a poslušnosti, ktoré sú počiatkom a základom k získaniu všetkých ostatných cností, kresťanských vlastností a Božej blahodate. Bez pokory človek nemôže napredovať v duchovnom živote a žije v bezblahodatnom stave. Pokora a poslušnosť vo všetkom, čo je dobré a v súlade s Tradíciou Cirkvi, môže veľmi pomôcť lepšiemu duchovnému napredovaniu celej našej miestnej Cirkvi a odstráneniu mnohých nedostatkov a sporov, ktoré nás už dlho trápia. Pokora a poslušnosť nám môže pomôcť žiť viac v porozumení, jednomyseľnosti, spolupráci, láske a blahodati Božej, ktorú všetci veľmi potrebujeme pre život aj spasenie.

S láskou v Christu

prot. Štefan Pružinský, ml.”
marec 2019