Boh poukázal na svätosť mníšky

Boh poukázal na svätosť mníšky

Boh poukázal na svätosť mníšky Christonymfi z Kalymna v Grécku. Mníšky, počas rozlúčky so zosnulou sestrou Christonymfi (v preklade Kristovej nevesty) a prípravy na pohreb si všimli, že jej telo je aj dvadsaťštyri hodín po zosnutí stále ohybné a teplé.
Svätí (stále) žijú medzi nami, hovoria starci (duchovne skúsení ľudia). Starenka-mníška zosnula 18. augusta 2021 o 11:00. Bola poslednou mníškou, ktorá zažila a pomáhala v monastieri (kláštore) svätého Sávu Nového (predtým to bol monastier Všetkých svätých) jednému z jeho zakladateľov, svätému Sávovi Novému (π. Σάββας Χοτζεβίτης). Bola známa pokojom, ktorý vyžarovala jej tvár a jej charakter. Bola priateľská, láskavá, usmievavá a úctivá k igumene (predstavenej monastiera) a spolusestrám.
Do monastiera odišla, keď mala 11 rokov. 90 rokov bola mníškou. Milovala kvety a vtáčatá, ktorým sa prihovárala. Bola skutočná mníška, zapálená pre Boha a oddaná svätému Sávovi.
Vo videu https://youtu.be/OFYvRbpSj9o zaznieva “Na prelome 30. a 40. rokov (20. storočia) odišla ako 11 ročná do monastiera. (Žila) Skoro 90 rokov v samote. A je to posledná mníška, ktorá zažila svätého Sávu (Nového). Už je dvadsaťštyri hodín zosnulá, v Božom kráľovstve a sme si istí, že ju tam určite privítal svätý Sáva (Nový) v plnom kňazskom odeve. A tento znak, ktorý má po dvadstiatichštyroch hodinách po zosnutí, pozrite, jej rúčky sú stále ohybné, ale aj celé jej telo je stále teplé. V iných prípadoch vieme, že telá stuhnú, vychladnú… A (tu) je ohybnosť, ktorá je darom za jej asketický život, zasvätenie sa, oddanosť Cirkvi a mníšskej schime (tj. mníšstvu a modlitbám). Nech prosí Boha za nás.”

Z gréckych prameňov pripravil Anton Pažický. Za upozornenie na tento zázrak a za vytrvalosť s akou prosil o preklad patrí vďaka Martinovi Bankovovi.
fotky monastiera Svätého Sávu, predtým Všetkých svätých https://www.monastiria.gr/iera-moni-agiwn-pantwn-kalymnos/

zaslal Anton Pažický