Ako vznikala ISTINA? – prot. Mgr. Michal Džugan

Ako vznikala ISTINA? – prot. Mgr. Michal Džugan

Ako vznikala ISTINA?

Keď ma oslovila redakcia mládežníckeho časopisu ISTINA aby som napísal článok o vzniku myšlienky jeho vydávania mal som pochybnosti či si ešte čo to pamätám z toho, ako to všetko začalo, lebo predsa už skoro 27 rokov v živote človeka je dlhá doba. S Božou pomocou a s použitím archívnych prameňov som sa začal rozpomínať na tieto prvé začiatky. Štúdium pravoslávnej teológie na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove som oficiálne začal 17.9.1993 a ako študent prvého ročníka som už za sebou mal niekoľko rokov práce v Bratstve pravoslávnej mládeže najprv ako účastník prvých detských táborov a potom aj ako pomocník pri ich organizovaní. Vedel som, čo je cieľom tejto našej misie, ktorá priviedla mnohých, tak ako mňa, k štúdiu teológie a môjmu smerovaniu k práci v Cirkvi. Ako študent matematiky a informatiky v Košiciach som mal v tej dobe už aké-také skúseností s počítačmi a grafickým softwarom na tvorbu tlačovín. To všetko viedlo k tomu, že som spolu so staršími spolužiakmi viceprezidentom BPM bratom Marekom Gubíkom a bratom Bohumilom Vopršálekom navrhol vedeniu či by sme nezačali vydávať nejaký informačný bulletin podľa vzoru iných organizácií. Inšpiráciou nám bol tiež už zaniknutý časopis študentov teológie na našej bohosloveckej fakulte „Pravoslávny bohoslov“. Cieľ, alebo skôr potreba vzniku mládežníckeho časopisu ISTINA – bulletinu Bratstva pravoslávnej mládeže vyplýva­la z požiadaviek informovanosti členov BPM s prácou jednotlivých skupín a vedenia BPM. Dňa 12. až 14. novembra 1993 sa na stretnutí Výkonného výboru BPM v Ruskej Volovej uznieslo na jeho vydávaní. V prvej fáze sa na jeho vydávaní podieľali už spomínaní viceprezident BPM brat Marek Gubík, brat Bohumil Vopršálek a moja maličkosť ako technický redaktor. Našim tútorom, usmerňovateľom a korektorom bol otec Peter Kormaník, ktorý od samotného začiatku nezištne pomáhal pri tvorbe a obsahu svojimi skúsenosťami a radami. Náklad prvých štyroch čísel bol 300 kusov. Robili sme ho doslova na kolene. Keď sme vytlačili na prvej laserovej tlačiarni ktorú vlastnila naša bohoslovecká fakulta prvé číslo vo formáte A4 obojstranne, boli to štyri strany formátu A5. Z tohto originálu sme na kopírke postupne kopírovali pre jednotlivé skupiny bratstva aj pre študentov fakulty, ktorí boli z rôznych cirkevných obcí dostatočný počet exemplárov pre šírenie misie. Distribúciu teda zabezpečovali jednotlivé skupiny BPM cez poslucháčov Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove UPJŠ v Košiciach. Štruktúra bulletinu bola jednoduchá, ale bolo náročné vtesnať na štyri malé strany poučenie, život svätého, informácie o akciách, aktivitách, stretnutiach jednotlivých skupín, ako aj nejakú tu súťaž so spätnou väzbou od čitateľov (viď staré čísla vo formáte PDF na nižšie uvedenom linku).

V druhej fáze, od čísla 5, sme náklad zvýšili na 1000 kusov a pri jeho tvorbe sa aktív­ne podieľala aj moja spolužiačka z ročníka sestra Tatiana Lauruská, dnes už mátuška otca Igora Kerekaniča. Bulletin bol už po vydaní 12-tich čísel – roku svojho vydávania neodmysliteľnou súčasťou Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku. Predovšetkým vďaka entuziazmu edičnej rady a vedeniu Úradu Eparchiálnej rady Pravoslávnej cirkvi v Prešove sa bulletin od roku 1995 vydával ako príloha časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda. Úloha informovania o činnosti mládeže v Cirkvi na úrovni oficiálneho a tradičného časopisu našich veriacich veľmi dopomohla k zviditeľneniu a rastu aktívnych mladých veriacich na farnostiach a bolo to vidno aj na náraste počtu študentov pravoslávnej teológie na našej bohosloveckej fakulte. Bulletin informoval nielen o akciách, ktoré sa pripravovali ale prostredníctvom neho sa mohli mládežníci podeliť s čitateľmi o svoje zážitky z letných detských táborov, mládežníckych stretnutí, či iných akcií.

V roku 1996 sme sa zase posunuli a začali sme vydávať časopis samostatne a to už vo formáte A4 s dvojfarebnou obálkou a rozsahom 24 strán. V takejto podobe vyšli tri čísla v roku 1996 a jedno číslo v roku 1997 s plnofarebnou obálkou. Rok 1998 bol odmlkou a až v roku 1999 sa o obnovenie vydávania postaral brat Ján Holonič, aj keď už len v bulletinovej podobe. Tento bulletin sa zasa vkladal ako príloha do časopisu Odkaz sv. Cyrila a Metoda, ale žiaľ po istom čase stratil svoju pravidelnosť. Väčšinu starších čísel časopisu o ktorých hovorím v článku si môžete spolu s bibliografiou a hypertextovými odkazmi na jednotlivé články pozrieť vo formáte PDF na tomto linku: https://pcostrazske.mkpe.sk/bibliografia/istina-pdf/

Logo časopisu vzniklo jednoducho a spontánne. Po prvýkrát som už ako študent našej fakulty naďabil na cirkevnoslovanské vzory písma (fonty vo formáte ttf) pre grafické editory a tak som v programe Corel Draw vytvoril týmto písmom priestorový názov ISTINA aj s diakritikou a bolo to. Pripojili sme ešte náš typický osemramenný kríž a logo bratstva a hlavička časopisu bola hotová.

Jednou z otázok pri prosbe o napísanie tohto článku bola aj otázka prečo sme dali časopisu, v tej dobe ešte bulletinu, názov „ISTINA“. Slovo istina je staroslovienskeho pôvodu a v cirkevnoslovančine znamená pravda, skutočnosť. Všetkým nám je známe najmä z nášho najradostnejšieho pozdravu: CHRISTOS VOSKRESE! – VO-ISTINU VOSKRESE! (CHRISTOS VSTAL Z MŔTVYCH! – OPRAVDIVO VSTAL Z MŔTVYCH!). Až po rokoch som sa stretol s jedným názorom a prepojením tohto slova na naše miestne dialekty, ktorý mi viac pootvoril hlbší zmysel tohto slova. Toto slovo pripomína naše slovné spojenie vyjsť z tieňa, z tmy na svetlo, nárečovo „is tiňa“ „is ciňa“, jazykovo – stav, v ktorom už poznám pravdu, svetlo, som si „ISTÝ“.

Aj my sme si, na počiatkoch tohto časopisu, boli istí správnosťou nášho rozhodnutia vydávať ho a zároveň sme chceli, aby naše bratstvo vyšlo konečne z tieňa na svetlo a odhalilo mladým ľuďom skutočnú pravdu o živote v Cirkvi a o našej spáse.

Veľakrát už ľudia písali, hovorili, či šírili pravdu. Vo viacerých prípadoch to bola však len ich pravda, alebo pravda, ktorú si každý vysvetľoval po svojom. Vo Svätom Písme sa s týmto pojmom stretávame na mnohých miestach. Sám Isus Christos o sebe hovorí: “Ja som cesta, pravda i život” (Jn 14, 6), a k týmto slovám by pravoslávny nemal zostať chladný a zatvorený. Každý, kto túži po duchovnom raste, musí sa odkrývať tomuto poznaniu, kráčať po tejto ceste a spoznávať pravdu. Isus Christos je garantom našej spásy a v Ňom človek nachádza nový život, spásu, lebo len v skutočnom spojení s Ním – živou Pravdou môže človek rásť. Rozhodli sme sa preto osloviť čitateľov cez Pravdu ISTINU, nášho Spasiteľa Isusa Christa.

Každý mladý človek, ktorý túži po poznaní, obohatení a osobnom raste, bude pri čítaní ISTINY na správnej adrese. Dnes sa už tento časopis stal časopisom, ktorý pre svoj obsah odoberajú aj tí skôr narodení a jeho prvoradým cieľom je osloviť každého z nás, duchovne obohatiť, posilniť vieru v Christa a siať takýmto spôsobom do našich sŕdc tie semienka – slová Isusa Christa, ktoré nám odkrývajú tajomstvá Božieho kráľovstva už tu na Zemi. Lebo máme byť tou pôdou, o ktorej Isus Christos hovorí: “A iné padlo do DOBREJ ZEME a keď vzišlo, prinieslo stonásobnú úrodu” (Lk 8, 8).

S láskou v Christu prot. Mgr. Michal Džugan