Притча дня – Kráľovstvo reťazí

Притча дня – Kráľovstvo reťazí

Kedysi žil v jednom kráľovstve kováč. Naučil sa vyrábať také nádherné reťaze, že ich začal nosiť na sebe. Zapáčilo sa to aj iným kováčom a aj oni si začali obliekať reťaze. Po nich to urobili aj ďalší ľudia, ba dokonca aj kráľ a jeho najbližší. Kráľ čoskoro vydal osobitý dekrét o všeobecnom nosení reťazí. Deti v školách učili, ako správne nosiť reťaze. Kvalifikovaní klenotníci zhotovovali reťaze zo zlata, striebra a diamantov. Reťaze sa stali najvyšším štátnym vyznamenaním. Objavili sa umelci, ktorí vyvíjali nové, vylepšené reťaze z rôznych ultraľahkých zliatin. Uskutočnili sa vedecké konferencie a sympóziá o reťaziach. Vedci napísali novú históriu kráľovstva, ktorá dokázala, že jej občania odpradávna nosili reťaze.
A napriek tomu boli v štáte ľudia, ktorí nechceli nosiť reťaze. Boli prenasledovaní, väznení a trestaní špeciálnymi reťazami, ktoré ich boleli. Avšak keď zomierali zanechali svojim druhom odkaz: „Osloboďte sa z reťazí!“ Postupne pribúdalo tých, ktorí tomu verili. Niektorí ľudia úplne sňali to seba všetky reťaze, iní iba časť z nich. Oslobodení spod jarma reťazí všetkým vysvetlili, že sa im žije oveľa ľahšie. Ale iní ľudia iba neveriacky krútili hlavami a hovorili, že odlišovať sa od ostatných nie je pre každého i rozišli sa a cinkajúc svojimi reťazami.
Väčšina populácie sa časom utvrdila v pochopení, že život je možný aj bez reťazí. Potom kráľ vydal nový dekrét, ktorý obete ospravedlňoval za to, že odmietli nosiť reťaze. Na počesť týchto trpiacich bol dokonca postavený pamätník. Mnohí sa ale stále neodvážili zložiť reťaze – zvykli si.

Preložené z https://azbyka.ru/days/2021-04-13

Царство цепей

Когда-то жил в одном царстве кузнец. Он научился делать до того красивые цепи, что начал носить их на себе. Это понравилось другим кузнецам. Они тоже стали надевать на себя цепи, а за ними – и другие люди, и даже царь и его приближённые. Вскоре царь издал особый указ о всеобщем ношении цепей. Детей в школах учили, как правильно носить цепи. Искусные ювелиры изготавливали золотые, серебряные и бриллиантовые цепи. Цепи сделались высшей государственной наградой. Появились умельцы, разрабатывающие новые улучшенные цепи из различных сверхлегких сплавов. Проводились научные конференции и симпозиумы о цепях. Учёные написали новую историю царства, в которой доказывалось, что его граждане носили цепи с древнейших времён.
И все же в государстве нашлись люди, которые не пожелали носить цепи. Они подвергались гонениям, их сажали в тюрьмы, и в наказание на них надевали особые цепи, причиняющие боль. Однако, погибая, они оставили своим согражданам заповедь: «Освободитесь от цепей!» Постепенно тех, кто в неё уверовал, становилось всё больше и больше. Некоторые люди полностью сняли с себя все цепи, другие лишь часть их. Освободившиеся от гнёта цепей объяснили всем, что им стало жить значительно легче. Но другие люди только недоверчиво качали головами, говорили, что быть непохожими на других – это путь не для всех, и расходились, позвякивая своими цепями.
Со временем большинство населения утвердилось в понимании того, что жизнь возможна и без цепей. Тогда царь издал новый указ, оправдывающий пострадавших за отказ носить цепи. В честь этих страдальцев даже установили памятник. Но снять с себя цепи многие по-прежнему не решались – привыкли.